A+ A A-

ΕΣΗΕΑ: Η ΚΥΑ για τις αμοιβές των δημοσιογράφων στο Δημόσιο

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ, τεύχος Β, φύλλο 1447/25-4-2019 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία ρυθμίζει τις αποδοχές των δημοσιογράφων, που εργάζονται στον στενό και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο εισαγωγικός μισθός των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε φορείς του Δημοσίου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.061 ευρώ. Τονίζουμε ότι η προηγούμενη Κ.Υ.Α. προέβλεπε εισαγωγικό μισθό 874 ευρώ.

Ακόμη η ΚΥΑ που εφαρμόζεται αναδρομικά από 1/1/2019, με συνυπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας από 1/1/2018, έχει ως άμεση συνέπεια την αναδρομική αύξηση των καταβαλλόμενων αποδοχών των συναδέλφων από 1/1/2019.

Ταυτόχρονα, θεσμοθετείται για πρώτη φορά ειδικό επίδομα για τους συναδέλφους ανταποκριτές, που εργάζονται εκτός Ελλάδος, ύψους 15% επί του επιδόματος εξωτερικού που λαμβάνουν οι Έλληνες πρέσβεις.

Η σημερινή εξέλιξη αποτρέπει την υπαγωγή των δημοσιογράφων στο ενιαίο μισθολόγιο ενώ όλοι οι συνάδελφοι θα λάβουν αυξήσεις στις αποδοχές τους για πρώτη φορά από το έτος 2015.

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΥΑ που ίσχυε μέχρι σήμερα είχε υπογραφεί το 2013.

                                  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αναλυτικά η ΚΥΑ από ανάρτηση του συν. Γιώργου Κοκόλη:

ΚΥΑ για εργαζόμενους δημοσιογράφους στο Δημόσιο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1177
Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που
απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρ-
μογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 1 του άρθρου 22 και παρ. 1 του άρθρου 7
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων/Δημόσιες συμβάσεις/μισθολογικά
κ.λπ.», όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
3. Του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι-
νήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως ισχύει.
5. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
7. Της αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
8. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208), όπως ισχύει.
9. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
10. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»
(Α΄ 117).
11. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160/29-08-2018).
12. Του π.δ. 4/2019 «Διορισμός Υπουργού Εθνικής
Άμυνας» (Α΄ 4).
13. Της αριθμ. Υ56/29-08-2018 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» (Β΄ 3715).
14. Της αριθμ. 2606/03-09-2018 απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου»
(Β΄ 3819/05-09-2018).
II. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι αποδο-
χές των δημοσιογράφων, που απασχολούνται με σχέση
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
24 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1447
17319
17320 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1447/24.04.2019
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 7 κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου
22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει, καθώς και
των δημοσιογράφων που απασχολούνται στην Ένωση
Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ)
και στην Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων
Θεσσαλονίκης (ΕΠΗΕΘ).
Άρθρο 2
Αποδοχές
Οι μηνιαίες αποδοχές των δημοσιογράφων αποτε-
λούνται από το βασικό μισθό, όπως αυτός καθορίζεται
στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και τα επιδόματα και
τις παροχές που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 6 της
παρούσας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη
χορήγησή τους.
Άρθρο 3
Βασικός μισθός και μισθολογική εξέλιξη
1. Ο βασικός μισθός των δημοσιογράφων καθορίζεται
ανάλογα με τα έτη πραγματικής προϋπηρεσίας, ως εξής:
ΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ σε €
0-1 1.061
1-2 1.061
2-3 1.061
3-4 1.061
4-5 1.061
5-6 1.082
6-7 1.216
7-8 1.240
8-9 1.240
9 -10 1.360
10-11 1.360
11-12 1.3 86
12-13 1.494
13-14 1.521
14-1 5 1.521
15-16 1.661
16-17 1.661
17-18 1.691
18-19 1.805
19-20 1.836
20-21 1.836
21-22 1.986
22-23 1.986
23-24 2.019
24-25 2. 085
25-26 2.120
26-27 2.120
27- 28 2.155
28-29 2.155
29-30 2.18 9
30-31 2.189
31-32 2.224
32-33 2.224
33-34 2.259
34-35 2.259
35-36 2.293
36-37 2.293
37-38 2 .328
38-39 2.328
39-40 2.364
40 και άνω 2.364
2. Η μισθολογική εξέλιξη των δημοσιογράφων πραγ-
ματοποιείται σύμφωνα με την διαβάθμιση που προβλέ-
πεται στον πίνακα της παραγράφου 1 με βάση τα έτη
πραγματικής προϋπηρεσίας.
3. Ως προϋπηρεσία για την κατάταξη σύμφωνα με τον
πίνακα της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, νοεί-
ται η παροχή υπηρεσιών ως δημοσιογράφων στο Δημό-
σιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., OTA, φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα ή σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη.
4. Προϋπηρεσία που τυχόν έχει αναγνωριστεί, κατά
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, του παρόντος
άρθρου, από το φορέα στον οποίο απασχολούνται οι
δημοσιογράφοι μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας,
λαμβάνεται υπόψη για την μισθολογική κατάταξη και
εξέλιξη.
5. Για την απόδειξη της ύπαρξης προϋπηρεσίας προ-
σκομίζονται σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη και βε-
βαίωση των ασφαλιστικών ταμείων. Από τις βεβαιώσεις
των ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει να προκύπτει η
ασφαλιστική κάλυψη των δημοσιογράφων για τον αντί-
στοιχο χρόνο προϋπηρεσίας τους. Δεν αναγνωρίζεται
προϋπηρεσία χωρίς αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη,
εκτός αν η προϋπηρεσία έχει ήδη αναγνωρισθεί σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος.
6. Οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται ως εσωτε-
ρικοί συντάκτες κατατάσσονται στο αμέσως επόμενο
μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που αντιστοιχεί στην
προϋπηρεσία τους με βάση τον πίνακα της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Οικογενειακή παροχή
Στους δημοσιογράφους καταβάλλεται οικογενειακή
παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
Άρθρο 5
Επίδομα θέσης ευθύνης - Επίδομα Αρχισυντάκτη
1. Στους δημοσιογράφους που είναι προϊστάμενοι
οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Δι-
Τεύχος B’ 1447/24.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17321
εύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος καταβάλλεται,
αντίστοιχα, το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται
στις περιπτώσεις αδ) έως αζ) του άρθρου 16 του ν. 4354/
2015, όπως ισχύουν. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,
3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 εφαρμόζονται
αναλογικά.
2. Στους δημοσιογράφους που είναι αρχισυντάκτες κα-
ταβάλλεται επίδομα ύψους εκατόν τριάντα ευρώ (130 €).
Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 16
του ν. 4354/2015 εφαρμόζονται αναλογικά.
3. Επί συρροής αξιώσεων για τη λήψη των επιδομάτων
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου κατα-
βάλλεται μόνον το υψηλότερο από τα επιδόματα αυτά.
Άρθρο 6
Επίδομα πτυχίου
1. Στους δημοσιογράφους καταβάλλεται επίδομα πτυ-
χίου ως εξής:
α) εκατό ευρώ (100 €) για κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή άλλου
αναγνωρισμένου ισοδύναμου τίτλου,
β) εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €) για κάτοχο πτυχίου
TE.Ι. ή άλλου αναγνωρισμένου ισοδύναμου τίτλου,
γ) εβδομήντα ευρώ (70 €) για κάτοχο αναγνωρισμένου
μεταπτυχιακού τίτλου και
δ) εκατόν είκοσι (120 €) για κάτοχο αναγνωρισμένου
διδακτορικού διπλώματος.
2. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώ-
τατων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επί-
δομα καταβάλλεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας
τους προς τους τίτλους που απονέμονται από τα αντί-
στοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Τα επιδόματα των περιπτώσεων γ) και δ) της παρα-
γράφου 1 καταβάλλονται για τίτλους που έχουν αποκτη-
θεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου
ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης και καταβάλλονται
μόνο στην περίπτωση που το αντικείμενο των σπουδών
είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης. Για τη
συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται
το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η καταβολή των επι-
δομάτων των περιπτώσεων γ) και δ) της παραγράφου 1
ανατρέχει στο χρόνο αναγνώρισης της συνάφειάς τους.
4. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός εκ των ανω-
τέρω τίτλων των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου
1, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον
ανώτερο τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση κατοχής πλέον
του ενός εκ των ανωτέρω τίτλων των περιπτώσεων γ)
και δ) της παραγράφου 1, καταβάλλεται το επίδομα που
προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο.
Άρθρο 7
Επίδομα μετάβασης σε εμπόλεμη περιοχή
Σε περίπτωση μετάβασης δημοσιογράφων σε εμπόλε-
μη περιοχή καταβάλλεται, επιπλέον των μηνιαίων απο-
δοχών τους, επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €) για κάθε
ημέρα παραμονής στην περιοχή αυτή.
Άρθρο 8
Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής
Στους δημοσιογράφους που εργάζονται με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου
σε Οργανισμούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και στον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα και απασχολούνται στην αλλοδαπή ως
ανταποκριτές, χορηγείται επίδομα υπηρεσίας αλλοδα-
πής σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του επι-
δόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της
χώρας όπου υπηρετούν, για κάθε μήνα παραμονής τους
στη χώρα του εξωτερικού, εφόσον η παραμονή τους
εκεί υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών.
Το επίδομα του προηγούμενου εδαφίου δεν καταβάλ-
λεται στην περίπτωση που καταβάλλεται επίδομα στην
αλλοδαπή από άλλη αιτία.
Άρθρο 9
Υπερωριακή εργασία
Για την απογευματινή υπερωριακή εργασία, καθώς
και την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
όπως ισχύουν.
Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις
1. Πέραν των επιδομάτων και παροχών που προβλέπο-
νται στην παρούσα απόφαση, όλα τα λοιπά επιδόματα,
παροχές, αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονταν
στους δημοσιογράφους μέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης καταργούνται, πλην των προβλε-
πόμενων από την οικεία νομοθεσία δαπανών, που κα-
ταβάλλονται στους μετακινούμενους εκτός έδρας και με
την επιφύλαξη του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής,
για το οποίο ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8
της παρούσας.
2. Για την κατάταξη των δημοσιογράφων στα μισθο-
λογικά κλιμάκια της παρούσας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν
το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-2017,
κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 26 του
ν. 4354/2015. Οι διατάξεις των παραγράφων του άρθρου
27 (πλην του προτελευταίου και τελευταίου εδαφίου
της παρ. 5) του ν. 4354/2015 εφαρμόζονται αναλογικά
κατά τον καθορισμό των αποδοχών των δημοσιογρά-
φων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Για τον
υπολογισμό της προκαλούμενης από τις ρυθμίσεις της
παρούσας αύξησης ή μείωσης των αποδοχών κατά την
έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, λαμβάνονται
υπόψη οι αποδοχές που έλαβαν οι δημοσιογράφοι κατά
τον τελευταίο μήνα απασχόλησης, πριν από την έναρξη
ισχύος της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προσω-
πικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή
παροχή, το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα υπη-
ρεσίας αλλοδαπής του άρθρου 8.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 01-01-2019
καταργούμενης της με αριθμ. 2/17805/0022/13-03-2013
(Β΄ 662) απόφασης, καθώς και τυχόν συλλογικής σύμ-
βασης εργασίας μόνο ως προς το μέρος που ρυθμίζει
μισθολογικά θέματα του ανωτέρω προσωπικού με δια-
φορετικό τρόπο.
17322 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1447/24.04.2019
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Ψηφιακής Πολιτικής,
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων Τουρισμού
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. *02014472404190004*